SPECJALIZACJE

 • zakładamy i rejestrujemy spółki prawa handlowego oraz oddziały zagranicznych przedsiębiorców;
 • sporządzamy umowy spółek oraz statuty (zapewniamy obsługę notarialną);
 • sporządzamy regulaminy organów spółek;
 • przeprowadzamy zmiany strukturalne, kapitałowe oraz osobowe w spółkach;
 • opracowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży udziałów lub akcji;
 • doradzamy w zakresie cywilnej i karnej odpowiedzialności członków organów spółek;
 • reprezentujemy wspólników oraz akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników;
 • doradzamy w zakresie bieżącej działalności gospodarczej spółek;
 • przeprowadzamy procesy likwidacji i upadłości spółek;
 • opracowujemy i negocjujemy umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne, w tym umowy dotyczące tworzenia i korzystania z programów komputerowych;
 • reprezentujemy autorów i artystów wykonawców w stosunkach
  z producentami, wydawcami oraz organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi;
 • reprezentujemy klientów w sprawach o ochronę praw autorskich, dóbr osobistych i wizerunku;
 • zajmujemy się obsługą prawną produkcji filmowych, muzycznych, audiowizualnych i multimedialnych oraz widowisk muzycznych;
 • doradzamy w sprawach związanych z dystrybucją utworów, w tym eksploatacją utworów w Internecie oraz nowoczesnymi formami eksploatacji utworów (digitalizacja, streaming i inne);
 • sporządzamy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności;
 • przygotowujemy projekty regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy;
 • doradzamy w kwestiach wypowiedzenia umowy o pracę oraz przygotowujemy projekty oświadczeń i pism rozwiązujących z pracownikami umowy o pracę;
 • reprezentujemy Klientów przed sądami pracy;
 • wspieramy Klientów w negocjacjach i mediacjach ze związkami zawodowymi, radami pracowników, przedstawicielami załogi oraz w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • doradzamy w zakresie indywidualnych i zbiorowych zwolnień pracowników, w tym zwolnień dokonywanych w procesach przekształceń i restrukturyzacji;
 • doradzamy przy zakładaniu i rejestracji stowarzyszeń i fundacji;
 • opracowujemy teksty statutów i aktów wewnętrznych stowarzyszeń i fundacji;
 • pomagamy przy uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego;
 • wspieramy organizacje nonprofit w staraniach o pozyskanie dotacji;
 • prowadzimy obsługę prawną zbiórek publicznych;
 • świadczymy pomoc w zakresie przepisów prawa administracyjnego materialnego (prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, gospodarka przestrzenna);
 • doradzamy w postępowaniach o uzyskanie decyzji administracyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć (decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe);
 • reprezentujemy klientów w administracyjnych postępowaniach odwoławczych przed organami administracji (wojewodą, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i organami administracji specjalnej);
 • zastępujemy klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • sporządzamy opinie procesowe zawierające analizę roszczeń, ocenę ryzyk prawnych oraz wskazanie istniejących możliwości procesowych;
 • zapewniamy doradztwo w zakresie wyboru optymalnej taktyki procesowej;
 • prowadzimy negocjacje ugodowe;
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym we wszystkich dopuszczalnych trybach tj. w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym, uproszczonym a także w postępowaniu nieprocesowym;
 • sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma procesowe, w tym zwyczajne i nadzwyczajne środki odwoławcze;
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających oraz postępowaniach przeciwegzekucyjnych;
 • doradzamy naszym Klientom, jak funkcjonować w obrocie gospodarczym bez ryzyka naruszenia zasad uczciwej konkurencji (oznaczanie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, oznaczanie produktów i usług, reklama);
 • doradzamy w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how) oraz renomy naszych Klientów;
 • prowadzimy spory sądowe w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji;
 • prowadzimy badania przedmiotów własności przemysłowej (zdolność rejestrowa i patentowa, badania czystości patentowej, analiza freedom to operate, analiza pod kątem kolizji z prawami osób trzecich, due diligence, badanie naruszenia praw osób trzecich poprzez rejestrację domeny);
 • przygotowujemy dokumentację zgłoszeniową i prowadzimy procedury zgłoszeniowe i rejestracyjne w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, nowych odmian roślin;
 • reprezentujemy Klientów we wszystkich postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO);
 • reprezentujemy Klientów w sprawach własności przemysłowej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA), Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA), organami celnymi, sądami karnymi i powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • doradzamy w sprawach piractwa domenowego, naruszenia praw do znaków towarowych w Internecie;
 • reprezentujemy Klientów przed sądami arbitrażowymi: Sądem Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Sądem Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej RC i Izbie Rolnej RC z siedzibą w Pradze (spory o domeny eu);
 • opracowujemy analizy due diligence stanu prawnego nieruchomości;
 • opracowujemy projekty umów dotyczące nabycia i zbycia oraz korzystania z nieruchomości (projekty aktów notarialnych, umowy deweloperskie, długoterminowe umowy najmu);
 • reprezentujemy naszych Klientów w trakcie negocjacji dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości;
 • zastępujemy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych dotyczących wydania nieruchomości, ustanawiania służebności, rozgraniczania i podziału nieruchomości, dochodzenia odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach wieczystoksięgowych o wpis i wykreślenie wpisów z ksiąg wieczystych (służebności, hipoteki);
 • przeprowadzamy audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przygotowujemy wymaganą przepisami prawa dokumentację ochrony danych osobowych;
 • rejestrujemy zbiory danych osobowych lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Generalnym Inspektorze Ochrony Danych Osobowych;
 • doradzamy, jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
 • świadczymy kompleksową obsługę instytucji kultury (muzea, filharmonie, teatry, domy kultury);
 • doradzamy w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich na potrzeby działalności kulturalnej;
 • reprezentujemy instytucje kultury przed organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi;
 • świadczymy obsługę prawną związaną z udzielaniem przez instytucje kultury zamówień publicznych oraz pozostałych zamówień (tzw. kulturalnych);
 • zajmujemy się zagadnieniami prawnymi związanymi z produkcją filmów, spektakli, wydawaniem płyt i publikacji książkowych;
 • świadczymy kompleksową obsługę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie przepisów prawa finansów publicznych;
 • opiniujemy i opracowujemy umowy o przyznanie dotacji;
 • przygotowujemy analizy związane z kontrolą udzielania zamówień publicznych oraz rozliczaniem dotacji;
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • opracowujemy projekty uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;
 • doradzamy przy realizacji inwestycji publicznych (drogowych, infrastrukturalnych);